VOORWAARDEN WEBSITE-GEBRUIK

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van de site. Door het gebruik van onze website, geeft u aan dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden en dat u akkoord gaat met hen. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve zich te onthouden van het gebruik van onze website.

VERTROUWEN OP INFORMATIE GEPLAATST & DISCLAIMER

Het materiaal op onze site zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet beweren te zijn of juridisch of andersoortig professioneel advies en mag niet worden ingeroepen als zodanig.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of vertrouwen op de informatie op deze site en in de ruimste mate toegestaan door Engels recht, sluiten wij alle aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site.

INFORMATIE OVER ONS

https://www.nederlandsegokken.nl/ is een site beheerd door NederlandseGokken BV ( ” wij “); Wij zijn een bedrijf in Nederland geregistreerd.

TOEGANG TOT ONZE SITE

De toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht tot intrekking of wijziging van de service die wij bieden op onze site zonder mededeling ( zie hieronder ). Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan onze website niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in de daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd door copyright wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopie afdrukken, en mag uittreksels downloaden, van welke pagina (‘s) van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze website.

Je moet niet de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op enigerlei wijze aan te passen, en u mag geen illustraties, foto’s, video of audio of afbeeldingen te gebruiken los van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de materialen die niet op onze site voor commerciële doeleinden zonder het verkrijgen van een licentie om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Als u afdrukt, kopieert of downloadt een deel van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te staken en moet u, naar onze keuze, retourneren of vernietigen van alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt.

ONZE SITE WORDT REGELMATIG GEWIJZIGD

Wij streven ernaar om onze site regelmatig bij te werken, en op elk moment de inhoud kan veranderen. Indien de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten, of voor onbepaalde tijd sluiten. Een van het materiaal op onze site kunnen gedateerd zijn op een bepaald moment, en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal te werken.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

De weergegeven op onze site materiaal wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid. Voor zover toegestaan door de wet, wij en derden verbonden met ons hierbij uitdrukkelijk uitgesloten:
• Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het recht van het eigen vermogen.
• Iedere aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze website, website gekoppeld aan het en materialen geplaatst op het, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:
• verlies van inkomsten of inkomsten;
• verlies van het bedrijfsleven;
• verlies van winst of contracten;
• verlies van verwachte besparingen;
• verlies van gegevens;
• verlies van goodwill;
• verspilde beheer -of kantoortijd, en voor enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze veroorzaakt door de onrechtmatige daad ( inclusief nalatigheid ), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde niet vorderingen voor verlies of schade wordt voorkomen aan uw tastbare eigendommen of alle andere aanvragen voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de categorieën hierboven.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid https://www.nederlandsegokken.nl/privacybeleid/. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk. Je moet niet proberen om onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is aan onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial – of-service aanval of een gedistribueerde denial-of -service aanval.

Door overtreding van deze bepaling, zou je een strafbaar feit te plegen onder de Computer Misbruik Act 1990. We zullen een dergelijke schending van de desbetreffende wetshandhavingsinstanties te melden en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te staken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial – of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of om het downloaden van enig materiaal geplaatst op het, of op een website gekoppeld.

LINKS VAN ONZE SITE

Waar onze site bevat links naar andere sites en bronnen van derden, worden deze koppelingen uitsluitend bedoeld voor uw informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van hen. Bij de toegang tot een site via onze website adviseren wij u de voorwaarden van het beleid gebruik en privacy te controleren om naleving te waarborgen en te bepalen hoe zij uw gegevens kunnen gebruiken.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engels rechtbanken niet- exclusieve bevoegdheid hebben om claims die voortvloeien uit of samenhangen met, een bezoek aan onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met hen of hun onderwerp of vorming ( met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen ) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland.

MERKEN

NederlandseGokken is een in Nederland geregistreerd handelsmerk van NederlandseGokken BV

VARIATIES

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd op te merken van eventuele wijzigingen maakten we nemen controleren, aangezien zij zijn bindend voor u. Een aantal van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders gepubliceerd op onze site.

Uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site wordt weergegeven, neem dan contact met ons op.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.